Om auktorisationen

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig i en svår stund.
Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.

Auktorisationen i korthet följer här.

  • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning.
  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den avlidna.
  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren.
  • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.
  • En auktoriserade begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.
  • Begravningsbyrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm.


 

 

 Om SBF

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) bildades 1922 och är en bransch- och medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet. Förbundet skall verka för en kunnig yrkeskår samt främja god begravningssed och hög yrkesetik.

 

 Om Etiska Rådet

Begravningsbranschens etiska råd är bildat av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). Begravningsbranschens etiska råd har till uppgift att reflektera över etiska frågor i anslutning till död och begravning. Rådet stöder begravningsbyråernas och deras samarbetspartners dagliga yrkesutövning genom att utveckla och tolka vad god branschsed är. Begravningsbranschens etiska råd fungerar som samtalspartner med myndig heter och organisationer i begravningsfrågor. Rådet belyser därvid branschens etiska standard och hur den ständigt utvecklas och kan föra en kvalificerad och seriös dialog med dem som är berörda av branschen. Det etiska rådets rekommendationer syftar till att öka den etiska medvetenheten inom begravningsbranschen. En högre grad av etisk medvetenhet påverkar i sin tur det anseende som branschen är beroende av för sin verksamhet. Rådet består av 3-5 personer och har till sitt förfogande en sakkunnig sekreterare från branschen. Rådet utses av SBF:s styrelse och skall bestå av ledamöter med yrkes- eller kunskapsinriktning som är lämplig för verksamheten.

Om SBF Reklamationsnämnd

SBF reklamationsnämnd är bildad av SBF på uppdrag av de begravningsbyråer inom landet som är anslutna till SBF. SBF:s reklamationsnämnd har till uppgift att efter anmälan med yrkande om ekonomisk ersättning självständigt bedöma frågor rörande de auktoriserade medlemsbyråernas agerande och ansvar gentemot sina uppdragsgivare, dvs allmänheten, i samband med begravnings- , gravstens och juridiska uppdrag samt därmed sammanhängande verksamhet. SBF:s reklamationsnämnd avger på begäran av uppdragsgivare eller medlemsbyrå yttrande huruvida viss åtgärd från medlemsbyrås sida kan anses vara förenlig med god affärssed i samband med begravnings- , gravstens och juridiska uppdrag samt därmed sammanhängande verksamhet. I SBF:s reklamationsnämnd skall ingå en expert i konsumentfrågor, ytterligare en representant från konsumentledet, en jurist och en erfaren begravningsentreprenör.