Samboavtal i Lund med omnejd

Samboavtal Lund | Experthjälp & rådgivning i Lund med omnejd

Axelssons Begravningsbyrå Lund tillhandahåller komplett, auktoriserad experthjälp kring samboavtal i Lund med omnejd, inklusive: Lund, Lomma, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp, Staffanstorp, Bjärred, Löddeköpinge, Burlöv, m fl. Varmt välkommen att kontakta oss!

 

 

Samboavtal i Lund med omnejd - bild_forberedelser_5

Samboavtal & sambolagen: Kort historik

Här informerar vi lite mer om samboavtal, samt presenterar en kort historik över sambolagen och vilken funktion den fyller. Vi behöver inte gå många generationer bakåt i tiden för att hamna i en verklighet där förlovning och äktenskap i princip var den enda naturliga vägen till familjeliv. Mycket har förändrats på kort tid, och i dagens svenska samhälle finner vi en uppsjö av olika familjekonstellationer som inte följer vad som tidigare uppfattades som traditionell familjenorm. Sedan 60-talet har samboförhållanden blivit allt mer vanligt och är numera en väletablerad levnadsform.

I Sverige lever idag cirka 1,5 miljoner personer som sambon, vilket är runt en tredjedel av alla personer som lever i parförhållande. För många par idag är samboskapet det första steget på vägen till ett varaktigt parförhållande, ofta med äktenskapet som känslomässig och juridisk bekräftelse av en redan djupt etablerad relation. Andra par avstår från äktenskapet helt och hållet för att i stället leva i livslångt samboförhållande. Att gifta sig är inte längre ett självklart alternativ för alla. Under tidigt 70-talet utvecklades för första gången lagstiftning med syfte att skydda ogifta samboende från att drabbas av ofördelaktiga rättsregler i jämförelse med par som ingått äktenskap och som därmed åtnjöt bättre lagskydd – och detta förde oss närmare dagens samboavtal.

 

Samboavtal & sambolagen: 1973, 1987 & 2003 års sambolag

Lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad öppnade möjligheten för den ena sambon att i händelse av upplösning av samboförhållandet, exempelvis vid dödsfall, kunna behålla en hyresrätt eller bostadsrätt om skäliga omständigheter kunde påvisas. Omständigheter som gav skydd åt en efterlevande sambo kunde till exempel vara att de samboende haft gemensamma barn. Vid tiden för 1973 års sambolag utgjorde antalet ogifta samboende ännu en tämligen liten andel av alla parförhållanden med gemensam bostad (runt 6,5 %).

I takt med den ytterligare minskningen av antalet giftermål uppkom emellertid krav på att utöka lagstiftningen kring samboskapet som familjebildning. Följden blev lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, som utökade sambolagstiftningen till att omfatta alla former av bostad och bohag (inre lösöre som införskaffats för det gemensamma hushållet) och som vid bodelning i händelse av upplösning av samboskapet på grund av separation eller dödsfall skulle delas lika oberoende av vem som betalat det. I den nya sambolagstiftningen ingick första gången ett efterlevandeskydd genom vilken efterlevande sambo, i händelse av att samboskapet upplöses genom dödsfall, tillförsäkras två basbelopp ur samboegendomen. Detta är den så kallade lilla basbeloppsregeln, genom vilken efterlevande sambo ges ett minimiskydd vid bodelning på grund av dödsfall.
Sambolagstiftningen omarbetades ytterligare genom 2003 års sambolag (2003:376), dock i huvudsak inte mer än att delar av tidigare sambolagstiftning förtydligandes och preciserandes. En förändring blev att de samboende nu fick möjlighet att under pågående samboförhållande upprätta så kallat föravtal om bodelning inför en nära förestående upplösning av förhållandet. Värt att notera är även att sambobegreppet blev könsneutralt, vilket innebar att både heterosexuella och homosexuella samboförhållanden omfattades i sambolagstiftningen.

 

Samboavtal & sambolagen: Vilka räknas som sambor?

Enligt § 1 första stycket definieras sambor som två personer som lever i gemensamt hushåll i stadigvarande parförhållande. Om parterna är av samma eller olika kön har ingen betydelse, men ingen av parterna får vara gift. Det får inte heller röra sig om en alltför kortvarig förbindelse. Som riktmärke brukar anges att parterna bör ha levt tillsammans i gemensam permanentbostad i minst sex månader för att sambolagen ska vara tillämplig. Att parterna ingår i ett parförhållande där sexuellt samliv normalt ingår utesluter möjligheten för exempelvis två släktingar eller två kompisar att vara sambor i lagens mening. Vidare utgår lagtexten från att parterna delar på vardagliga sysslor och har visst mått av ekonomiskt samarbete i det gemensamma hushållet.

Samboavtal: Samboegendom

Framväxten av sambolagstiftningen hänger samman med behovet att ge samboende ett lagstadgat grundskydd i händelse av att samboförhållandet skulle upplösas genom separation eller dödsfall – samt behovet av ett samboavtal. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att sambolagen inte ger ett lika fullgott skydd som reglerna för gifta i äktenskapsbalken. Exempelvis har efterlevande sambor ingen automatisk rätt till arv om det inte föreligger ett testamente. Sambolagen reglerar dock att viss gemensam egendom, så kallad samboegendom, ska delas lika mellan parterna vid begärd bodelning. Samboegendomen begränsas i sambolagen till gemensam bostad och gemensamt inre bohag som är förvärvat för gemensamt bruk (t ex möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre).

I samboegendomen innefattas inte banktillgångar, aktier, bilar, egendom som i huvudsak används för fritidsändamål (t ex båt, husvagn, sommarstuga) eller bohag som uteslutande används av den ena sambon. Inte heller egendom som den ena sambon erhållit av tredje man genom arv, testamente eller gåva utgör samboegendom om egendomen förvärvats under uttryckligt villkor att den är enskild. Denna typ av egendom faller följaktligen utanför bodelningen.

 

Samboavtal Lund med omnejd - bild_forberedelser_5

Samboavtal: Mer om samboavtal

Om två sambor på förhand önskar fastställa att viss egendom ska undantas från sambolagen i händelse av bodelning kan ett samboavtal upprättas. Det kan handla om att sambolagens konsekvenser för en av parterna upplevs som ekonomiskt orättvis (t ex om ena parten betalat för en större del av en viss egendom och därmed upplever sig ha större del av ägandet) och att parterna av denna anledning vill undvika osämja och tvist vid en eventuell framtida separation. Genom samboavtal öppnas möjlighet för parterna att utifrån egna önskemål bestämma att gemensamma ägodelar vid bodelning ska utgöra den ena partens enskilda egendom.

Parterna kan i ett samboavtal exempelvis formellt klargöra att ena parten vid eventuell separation ska få behålla bostaden. För att samboavtal ska gälla förutsätts i regel att samboavtalet skrivs innan eller under själva samboförhållandet. Det är dock möjligt att skriva samboavtal även under pågående separation för att fastställa hur bodelningen ska gå till. Ett samboavtal kräver ingen registrering hos Skatteverket eller annan myndighet. För att samboavtalet ska vara giltig krävs inte heller några vittnen. Ett samboavtal som förutom båda parter även är undertecknat av vittnen har dock fördelen att ge ytterligare tyngd åt avtalets giltighet vid eventuell framtida oenighet.

 

Samboavtal Lund med omnejd - bild_forberedelser_5

Samboavtal: Samboavtalets giltighet

Samboavtalet äger giltighet i den stund båda parterna undertecknat avtalet. Ett avtal enbart undertecknat av ena parten är inte giltigt. Inte heller muntliga överenskommelser gäller som samboavtal. Samboavtalet skall alltid vara i skriftlig form men kan formuleras helt och hållet av parterna själva. Ett tidigare giltigt samboavtal kan ogiltigförklaras enbart om båda parterna är helt överens om att bodelningen skall utföras på annat sätt eller om ett nytt samboavtal skrivs. Ett samboavtal kan inte ändras om enbart ena parten vill utföra ändringen.

Samboavtal: Komplett hjälp kring samboavtal i Lund med omejd

Om du önskar hjälp att utforma ett samboavtal är du varmt välkommen att kontakta ossAxelssons Begravningsbyrå Lund – vi tillhandahåller komplett juridisk hjälp kring samboavtal och alla andra familjejuridiska avtal i Lund med omnejd, inklusive: Lund, Lomma, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp, Staffanstorp, Bjärred, Löddeköpinge, Burlöv, m fl. Då säkerställer vi att samboavtalet blir juridiskt hållbart och att tillgångarna fördelas helt och hållet enligt era önskemål.

Axelssons Begravningsbyrå Lund - SBF logga

Vi är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF).

Getingevägen 1 – Huvudkontor
222 19 Lund
Vxl. 046-211 20 50
info@axelssons.se

Kajgatan 12 – Filial
234 40 Lomma
Tel. 040-41 40 80
lomma@axelssons.se

Juridisk Avdelning
222 19 Lund
Vxl. 046-211 20 50
juridik@axelssons.se

 

Öppettider

Helgfria vardagar

09.00 – 17.00

Öppettider

Helgfri Måndag-Torsdag

09.00 – 15.00

Öppettider

Helgfria vardagar

09.00 – 17.00

 


Google Recensioner
4.8
139 recensioner
×
js_loader
Google Recensioner
4.8
139 recensioner
×
js_loader